CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR realizuje OSNOVNU obuku za posrednike, u skladu sa Pravilnikom o obuci (Sl. glasniku RS br. 146/14),  a po odobrenju Ministarstva pravde, Rešenjem br. 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015.

 

Obuka se realizuje tokom pet radnih dana (najčešće petak-utorak) u trajanju od pet časova (uglavnom u popodnevnim satima)

 

Uslovi za obavljanje posredovanja:

Na osnovi člana 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sl.RS.55/14),za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove: 
1) da je poslovno sposobno; 
2) da je državljanin Republike Srbije;                                                           
3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika; 
4) da ima visoku stručnu spremu; 
5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;
6) da ima dozvolu za posredovanje; 
7) da je upisano u Registar posrednika.

U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja. 

OSNOVNA OBUKA